Postup pri prihlásení prípojného vozidla

Všetky potrebné dokumenty na prihlásenie vozíka obdržíte pri osobnom prevzatí, alebo doručení vozíka našou Ebeco dopravou.

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

  • Osvedčenie o evidencii (Technický preukaz)  – Dostanete od nás 
  • Certifikát o zhode  (COC dokument)                   – Dostanete od nás 
  • Doklad o nadobudnutí vozidla (Faktúra)         – Dostanete od nás 
  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) –  Môžete si vybaviť u nás   alebo u vašej poisťovni v okolí . PZP (zelenú kartu) je potrebné si vybaviť ešte pred prihlásením na polícií.  
  • Platný doklad totožnosti.
  • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
  • Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list
  • Prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
  • Kolok( kolky) v hodnote 49,5 € [33 € za prihlásenie a TEČ 16,50 €].

Po zakúpení prívesného vozidla je vlastník povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; 

ZMENA: Papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel sa od 1.8.2019 už nepredkladajú.

Pre viac informácií kliknite na  http://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla