Všeobecné obchodné podmienky pre zásielkový predaj

v ďalšom len „VOP“ (e – shop)

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú od 1.3.2012 obchodné vzťahy medzi predávajúcim:

EBECO, s.r.o. Závodná 958, Nižná 027 43, IČO: 36 410 047 zapísanoým v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14050/L, DIČ:

Bankový účet EUR:  2922706105/1100
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s., Námestovo, Slovensko
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2270 6105
SWIFT – BIC: TATRSKBX

email: ebeco@ebeco.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

spotrebiteľom:

fyzické a právnické osoby, a to v rozsahu zákonnej úpravy:

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v ďalšom len „OZ“), ako aj

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (v ďalšom len „ZOS“),

zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (v ďalšom len „ZOSZP“) a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (v ďalšom len „ZOÚ“).

I.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému nachádzajúcom sa na elektronickej adrese www.ebeco-predaj.sk (v ďalšom len „e-shop“) najmä nasledovnými spôsobmi:

–                                 osobne,

–                                 telefonicky,

–                                 písomnou formou (  e-mailom /vrátane objednávky cez e-shop/),

–                                 poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú ( pokiaľ nie je nižšie uvedené inak ) a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku (§ 9 ods. (1) ZOSZP (v ďalšom len „Zmluva“).

 1. Pri každej objednávke je spotrebiteľ povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne (prípadne faxové) číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dopravy (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky pokiaľ ju automatizovaný systém akceptuje). Tieto údaje budú v zmysle ZOÚ použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou osoby zabezpečujúcu prepravu tovaru ).
 2. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Týmto momentom vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci spätné potvrdenie o prijatí objednávky.

Akceptácia objednávky (bez ohľadu na spôsob vykonania objednávky) je predávajúcim vždy vykonávaná formou akceptačného emailu, alebo akceptačnou smskou. Od momentu doručenia akceptácie objednávky je objednávka pre spotrebiteľa záväzná, pokiaľ z týchto VOP, alebo z akceptačného emailu nevyplýva niečo iné.

4.         Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku najneskôr v deň doručenia akceptácie pokiaľ doručí storno objednávky do 15 hod. príslušného dňa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie včasného stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou.

Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a a za účelom zastavenia vybavovania objednávky.

II.

Dodacie podmienky

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od doručenia akceptácie objednávky spotrebiteľovi.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V tomto prípade bude spotrebiteľ informovaný mailom alebo telefonicky.

III.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena tovarov je stanovená cenníkom predávajúceho zverejnenom v e-shope. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, alebo v dôsledku zmeny kurzu EUR/CZK. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza cenu tovaru platbou v hotovosti (možnos zaplatiť aj platobnou kartou cez terminál), bankovým prevodom, alebo dobierkou a je povinný pre účely identifikácie platby použiť identifikátory uvedené predávajúcim (variab./špecifický symbol).
 3. Po dohode s predávajúcim je možná úhrada ceny tovaru vkladom na účet predávajúceho. Podmienkou uznania platby ceny tovaru pred prevzatím tovaru je, že táto platba bude preukázateľne pripísaná na účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Tovar bude 7 dní od doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu rezervovaný pre kupujúceho. Ak v priebehu tohto termínu nedôjde k pripísaniu/doručeniu platby za tovar predávajúcemu, má predávajúci právo po predošlom upozornení spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá spotrebiteľ za to, že príkaz bol vystavený s termínom ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
 4. Pri odovzdávaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)    vlastnou dopravou,

b)    dopravou predávajúceho

c)    Slovenskou poštou (iba príslušenstvo a nahradné diely, objednávané samostatne) – cena je stanovená podľa cenníka                           spoločnosti.

 1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy, spôsob dopravy uvedený v akceptácii objednávky je záväzný.

IV

Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, inak zodpovedá predávajúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí neprevzatím tovaru. Objednávateľ je oprávnený tovar opakovane doručiť v prípade pokiaľ v dohodnutom termíne a adrese nedôjde k prevzatiu tovaru a to v deň a čas, ktorý dohodne so spotrebiteľom. V prípade ak aj druhý pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od  Zmluvy.

 1. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste/náložnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 2. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovarom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má tovar v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovary a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 3. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.  Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Neplatí vtedy ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v deň doručenia. V dni doručenia si tovar prevezmeme naspäť na svoje náklady. Toto sa vzťahuje na sposob dopravy ´´Dorucenie zadarmo´´ v eshop objednávke. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod. ), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
 2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch (všetky prípady sú uvedené v 12 ods. 5 ZOSZP):

a)      ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)      ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c)    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 1. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej ( vystavenej ) peňažnej čiastky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ( odstúpiť od zmluvy ) alebo jej časti ak:

a)    sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b)    zmenila sa cena dodávateľa tovaru,

c)    vystavená cena tovaru bola chybná.

VI

Záruka a servis

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 3. Záruka pre firemných zákazníkov: Ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), v tom prípade sa takýto vzťah neriadi občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom a záručná doba je 12 mesiacov .
 4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 5. V prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný telefonicky alebo mailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce z OZ, ZOS, ZOSZP, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Prajeme Vám príjemný nákup v našej spoločnosti. Pokiaľ máte seriózny záujem o kúpu vybraných tovarov v našom obchode, naši zamestnanci sú Vám plne k dispozícii a ochotní poradiť, aby Váš vybraný tovar bol pre Vás čo najefektívnejší, najbezpečnejší a doprava čo najlacnejšia

Prevádzkovateľ a zodpovedný vedúci elektronického obchodu www.ebeco-predaj.sk

Ebeco, s.r.o, Závodná 958,02743 Nižná, IČO: 36410047, DIČ: SK2020132499

Zodpovedná osoba: Patrik Gasper 

Mobil: 0907 803 512

pracovný čas:          7,00 – 11,00   11,30 – 15,30  pondelok – piatok