Všeobecné obchodné podmienky pre zásielkový predaj

v ďalšom len „VOP“ (e – shop)

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú od 1.3.2012 obchodné vzťahy medzi predávajúcim:

EBECO, s.r.o. Závodná 958, Nižná 027 43, IČO: 36 410 047 zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14050/L, DIČ:

Bankový účet EUR:  2922706105/1100
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s., Námestovo, Slovensko
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2270 6105
SWIFT – BIC: TATRSKBX

email: info@ebeco-predaj.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

spotrebiteľom:

fyzické a právnické osoby, a to v rozsahu zákonnej úpravy:

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v ďalšom len „OZ“), ako aj

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (v ďalšom len „ZOS“),

zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (v ďalšom len „ZOSZP“) a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (v ďalšom len „ZOÚ“).

I.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému nachádzajúcom sa na elektronickej adrese www.ebeco-predaj.sk (v ďalšom len „e-shop“) najmä nasledovnými spôsobmi:

–                                 osobne,

–                                 telefonicky,

–                                 písomnou formou (  e-mailom /vrátane objednávky cez e-shop/),

–                                 poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú ( pokiaľ nie je nižšie uvedené inak ) a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku (§ 9 ods. (1) ZOSZP (v ďalšom len „Zmluva“).

 1. Pri každej objednávke je spotrebiteľ povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne (prípadne faxové) číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dopravy (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky pokiaľ ju automatizovaný systém akceptuje). Tieto údaje budú v zmysle ZOÚ použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou osoby zabezpečujúcu prepravu tovaru ).
 2. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Týmto momentom vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci spätné potvrdenie o prijatí objednávky.

Akceptácia objednávky (bez ohľadu na spôsob vykonania objednávky) je predávajúcim vždy vykonávaná formou akceptačného emailu, alebo akceptačnou smskou. Od momentu doručenia akceptácie objednávky je objednávka pre spotrebiteľa záväzná, pokiaľ z týchto VOP, alebo z akceptačného emailu nevyplýva niečo iné.

4.         Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku najneskôr v deň doručenia akceptácie pokiaľ doručí storno objednávky do 15 hod. príslušného dňa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie včasného stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou.

Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a a za účelom zastavenia vybavovania objednávky.

II.

Dodacie podmienky

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od doručenia akceptácie objednávky spotrebiteľovi.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V tomto prípade bude spotrebiteľ informovaný mailom alebo telefonicky.

III.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena tovarov je stanovená cenníkom predávajúceho zverejnenom v e-shope. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, alebo v dôsledku zmeny kurzu EUR/CZK. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza cenu tovaru platbou v hotovosti (možnosť zaplatiť aj platobnou kartou cez terminál), bankovým prevodom, alebo dobierkou a je povinný pre účely identifikácie platby použiť identifikátory uvedené predávajúcim (variab./špecifický symbol).
 3. Po dohode s predávajúcim je možná úhrada ceny tovaru vkladom na účet predávajúceho. Podmienkou uznania platby ceny tovaru pred prevzatím tovaru je, že táto platba bude preukázateľne pripísaná na účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Tovar bude 7 dní od doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu rezervovaný pre kupujúceho. Ak v priebehu tohto termínu nedôjde k pripísaniu/doručeniu platby za tovar predávajúcemu, má predávajúci právo po predošlom upozornení spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá spotrebiteľ za to, že príkaz bol vystavený s termínom ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
 4. Pri odovzdávaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)    vlastnou dopravou,

b)    dopravou predávajúceho

c)    Slovenskou poštou (iba príslušenstvo a náhradné diely, objednávané samostatne) – cena je stanovená podľa cenníka                           spoločnosti.

 1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy, spôsob dopravy uvedený v akceptácii objednávky je záväzný.

IV

Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, inak zodpovedá predávajúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí neprevzatím tovaru. Objednávateľ je oprávnený tovar opakovane doručiť v prípade pokiaľ v dohodnutom termíne a adrese nedôjde k prevzatiu tovaru a to v deň a čas, ktorý dohodne so spotrebiteľom. V prípade ak aj druhý pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od  Zmluvy.

 1. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste/náložnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 2. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovarom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má tovar v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovary a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 3. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.  Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Neplatí vtedy ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v deň doručenia. V dni doručenia si tovar prevezmeme naspäť na svoje náklady. Toto sa vzťahuje na spôsob dopravy ´´Doručenie zadarmo´´ v eshop objednávke. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod. ), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
 2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch (všetky prípady sú uvedené v 12 ods. 5 ZOSZP):

a)      ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)      ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c)    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ( odstúpiť od zmluvy ) alebo jej časti ak:

a)    sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b)    zmenila sa cena dodávateľa tovaru,

c)    vystavená cena tovaru bola chybná.

VI

Záruka a servis

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 3. Záruka pre firemných zákazníkov: Ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), v tom prípade sa takýto vzťah neriadi občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom a záručná doba je 12 mesiacov .
 4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 5. V prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný telefonicky alebo mailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII

Reklamačný poriadok

Predávajúci: Spoločnosť: Ebeco s.r.o

sídlo: Závodná 958, 02743 Nižná

IČO: 36410047  DIČ: 2020132499 IČ DPH: SK2020132499

zápis v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14050/L

 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto uplatnenia reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal fyzickej osobe /Z.č.40/1964 Občiansky zákonník/ v ďalšom texte – spotrebiteľ, prípadne predal právnickej osobe /Z.č. 513/1991 Obchodný zákonník /v ďalšom texte – kupujúci . Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.  Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
 2. Reklamácie sa vybavujú počas pracovnej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený. Reklamácie vybavuje: Ing. Zuzana Katráková, Oddelenie reklamácií , t.č. 0905 798 303, email: katrakova@ebeco.sk
 3. Ak je nadobúdateľ veci spotrebiteľ(fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24(dvadsaťštyri) mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona o Ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, a týchto reklamačných podmienok. Ak si spotrebiteľ objednal použitú vec a bol o tom informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.

Doplnkové časti, náhradne diely, alebo príslušenstvo ktoré neschválil výrobca, alebo predávajúci,  nemôžu byť použité na prívesný vozík a nevzťahuje sa na ne záruka.

 

 1. Ak je nadobúdateľ veci kupujúci (právnická osoba),postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, záručná doba je 1(jeden) rok a na reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky, okrem bodu 7. a bodu 8.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá spotrebiteľ osobne, v deň jeho prevzatia.
 3. Spotrebiteľ, je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady a najneskôr v posledný deň záručnej doby. Je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri jeho dodaní. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a pod. Odporúčame, aby spotrebiteľ, vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačil v prepravnom doklade.
 4. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Výslovne týmto spotrebiteľa a kupujúceho upozorňujeme, že prívesné vozíky s plachtou  nie sú vodotesné.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným spotrebiteľom, alebo kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • nevhodným používaním výrobku, najmä z dôvodov kladenia neúmerných požiadaviek na tovar (napr.: preťaženie nákladu vozidla alebo prívesu), t.j. najmä poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pre prívesne vozíky je vyhotovená užívateľská príručka), všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok. Odporúčame,  aby  spotrebiteľ oboznámil s týmito podmienkami užívateľa.
 • Nastavovanie brzdového systému musí vykonávať iba certifikovaná servisná firma. Výrobca nezodpovedá za neodborné zasahovanie do brzdového systému.
 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu, alebo doniesť osobne. Ak sa jedná o náhradné diely, alebo príslušenstvo toto odporúčame vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Tovar neposielajte ako dobierku, pretože tento nebude prevzatý. K tovaru je potrebné priložiť relevantný doklad preukazujúci, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je vlastníctvom spotrebiteľa (napr. faktúru, pokladničný blok). Reklamácia musí obsahovať popis vady.
 2. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak predávajúci nemôže potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec vybavujúci reklamácie je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa možnosti ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení oprávnenosti reklamácie a spôsobu vybavenia reklamácie, sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 4. Práva spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie:
 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 • spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť reklamovanú vec za nezávadnú  vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 • ak ide o iné neodstrániteľné pohľadové vady, ktoré však nezasahujú do funkčnosti tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2022

VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce z OZ, ZOS, ZOSZP, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Prajeme Vám príjemný nákup v našej spoločnosti. Pokiaľ máte seriózny záujem o kúpu vybraných tovarov v našom obchode, naši zamestnanci sú Vám plne k dispozícii a ochotní poradiť, aby Váš vybraný tovar bol pre Vás čo najefektívnejší, najbezpečnejší a doprava čo najlacnejšia

Prevádzkovateľ a zodpovedný vedúci elektronického obchodu www.ebeco-predaj.sk

Ebeco, s.r.o, Závodná 958,02743 Nižná, IČO: 36410047, DIČ: SK2020132499

Zodpovedná osoba: Anna Babinská 

Mobil: 0907 803 512 alebo 0907 801 602

Otváracie hodiny

Pondelok:  6:30 – 11:00   11:30 – 14:00

Utorok:  6:30 – 11:00   11:30 – 14:00

Streda:  6:30 – 11:00   11:30 – 17:00

Štvrtok:  6:30 – 11:00   11:30 – 14:00

Piatok:  6:30 – 11:00   11:30 – 14:00